Dostawa: aktualnie ok. 5-7 dni roboczych | Przedłużone prawo zwrotu: 60 dni | Pomoc i kontakt
CHRISTMAS SPECIAL | 20% EKSTRA*
ZAPEWNIJ SOBIE KOD RABATOWY

Dywany Shaggy

Produkty 1-96 z 308

Strona

Produkty 1-96 z 308

Strona

Produkty 1-96 z 308

Dywany shaggy z wysokiem w?osiem

Dywan z d?ugim w?osiem to naj?atwiejszy i najpi?kniejszy dodatek by doda? pomieszczeniu przytulnej atmosfery. Ten produkt dzi?ki swojej w?ochato?ci nadaje si? doskonale do pokoju dzieci?cego. Dzi?ki d?ugiemu w?osiu i porównywalnie niskiej g?sto?ci prz?dzy ten klasyk umeblowania znany równie? jako dywan shaggy lub dywan z wysokim w?osiem otrzymuje swój uroczy kud?aty wygl?d który mu nada? status kultowego w latach '70 XX wieku. Od tego czasu rozpi?to?? kszta?tów, stylów i materia?ów jest ci?gle rozszerzana i dzi? mo?e przys?u?y? si? ka?demu stylowi. Nad wyraz popularne s? okr?g?e dywany jak równie? kolorowe i wzorzyste dywany shaggy. Najcz?sciej jednak to jednokolorowe dywany shaggy pojawiaj? si? w naszych salonach poniewa? ze wzgl?du na ich mi?e w dotyku oraz pi?knie wygl?daj?ce w?osie dodaj? one wystrojowi szczypt? ekstrawagancji. Cho? równie? jednobarwny czerwony dywan przyci?ga spojrzenia, cz??ciej spotyka si? we wn?trzach dywany shaggy w subtelnych barwach, szczególnie be?owe dywany s? faworyzowane ze wzgl?du na to, ?e pasuj? do ka?dego stylu i wystroju. Niezwyk?o?? ka?dego dywanu z d?ugim w?osiem jest jednak to, ?e poprzez sprytn? prezentacj? oraz w?osie lekko l?ni?ce lub o ró?nych d?ugo?ciach oraz grubo?ciach, te dywany maj? niesamowit? i jedyn? w swoim rodzaju struktur?. Z tego wzgl?du kupuj?c dywan o d?ugim w?osiu op?aca si? si? sprawdzi? detale takie jak struktura nici, materia? oraz konstrukcja w?osia poniewa? te zmienne maj? najwi?kszy wp?yw na wygl?d dywanu a zarazem na jego efekt w pomieszczeniu.Przytulne w?ochate dywany

Generalnie nowoczesne dywany, a w szczególno?ci dywany shaggy potrafi? doda? wielu pomieszczeniom posmak przytulno?ci. Kud?aty dywan, jak t?umaczy si? angielskie s?owo shaggy", ma ró?noraki efekt w pomieszczeniach. Pod wzgl?dem czysto optycznym wysokie w?osie dodaje w ka?dym razie przytulno?ci. Przede wszystkim dzieci ch?tnie bawi? si? na ziemi - do tego przytulny w?ochaty dywan jest jak najbardziej dostosowany. Poza tym, troszczy si? on szczególnie zim? o ciep?e stopy domowników. To obowi?zuje równie? w wypadku dywaników ?azienkowych z wysokim w?soiem, które dodatkowo nadaj? si? do prania oraz s? antypo?lizgowe. Ta cecha przydaje si? równie? w przypadku chodników, które robi? szczególnie dobre wra?enie w korytarzu lub jako obwódka ?ó?ka.Flokati

Flokati jest ?ci?le rzecz bior?c specjalnym greckim przedmiotem wyposa?enia wn?trz, który od wieków jest produkowany w taki sam sposób. Tradycyjnie dywany flokati s? produkowane z surowej we?ny (owczej) oraz wyró?niaj? si? w?ochat? powierzchni? oraz do?? trwa?? struktur?. Ekstremalnie w?ochate oraz pod ka?dym wzgl?dem przytulne wygl?d oraz wra?enie doda?o dywanom Flokati dodatkowej s?awy w latach '70 XX wieku. Obecnie równie? dywany z wysokim w?osiem tkane maszynowo s? nazywane flokati. W rzeczywisto?ci jest to b??dem, jednak?e tymczasem ta nazwa sta?a si? synonimem takiego dywanu. Ostatecznie ró?nice mi?dzy oboma s? dla wielu bez znaczenia: to nie kraj pochodzenia czy te? tradycyjna nazwa s? na pierwszym planie lecz w?ochata optyka i haptyka oraz produkcja zapewniaj?ca trwa?y produkt. I to równie? te cechy s? dla nas w benucie wa?ne w produkcji naszych dywanów - niewa?ne czy nazwiemy je flokati, dywanem t wysokim w?osiem czy te? w?ochatym dywanem. Ka?dy dywan z wysokim w?osiem jest przystosowany do ogrzewania pod?ogowego oraz sprawdzony pod wzgl?dem jako?ci. W zwi?zku z tym mo?esz bez obaw si?gn?? po wysokiej jako?ci dywan z we?ny lub po model z innych materia?ów oraz wybra? jeden z naszego ogromnego asortymentu dywanów z wysokim w?osiem.

* Ważne dla wszystkich nowych subskrybentów newslettera. Voucher jest ważny przez cztery tygodnie. Brak minimalnej wartości zamówienia. Nie można łączyć z innymi promocjami. Brak możliwości skorzystania z cashback.